Melaku Bayou

Melaku Bayou

“መንግስት የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን ደሃና ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት የመደጋገፍ ተግባር መጠናከር አለበት” – ክብርት ሚኒስትር ዶ/ር ኢርጎጌ ተስፋዬ

መንግስት የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት በተለይም ደሃና …