Melaku Bayou

Melaku Bayou

“አሁን ያለውም ሆነ አዲሱ ትውልድ በአንድነትና መተባበር፣ ጥልቅ በሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት በመነሳሳት ታሪኩን ጠብቆ፤ ሀገርን አጽንቶ የማዝለቅ ታሪካዊ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል” – ክብርት ሁሪያ አሊ

የኢፌዴሪ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አሠራሮችና ሠራተኞ…